Меню Затваряне
💉  Проучвания

Клинични проучвания – въведение и фази

Производителите на лекарства, биологични молекули и медицинска апаратура, и консумативи трябва да подсигурят тяхната безопасност, да демонстрират тяхната ефикасност и ефективност при хора, и да осигурят достатъчни количества за нуждите на всички. Предклиничните изпитвания започват много преди клиничните и главната им цел е да определят дали интервенцията е безопасна на първо място. Ако резултатите са задоволителни, се преминава към същинските клинични изпитвания. Те от своя страна целят да определят дали дадената интервенция ще е в полза или ще навреди на хората. За да се определи това, клиничните изпитвания са разделени в няколко фази – 0, I, II, III, IV и V, всяка от които все по-задълбочено и обширно анализира дадените. Познанията върху клиничните проучвания дават възможност на изследователите да планират и имплементират нужните протоколи за правилното провеждане на проучванията, осигурявайки повече ефективни терапии и тяхното по-бързо пускане за масова експлоатация. Това налага изучаването на материята и от всички клиницисти, за да се оптимизира процеса.

Въведение

Проучванията включват анализ на фармакодинамиката, фармакокинетиката, абсорбцията, дистрибуцията, метаболизма и екскрецията, както и анализ на токсичността на изследвания медикамент. Дадените анализи се провеждат в in vitro и in vivo условия. Токсичността се определя като се тества върху различни органи и се определя канцерогенното действие или ефекта върху репродуктивните функции при бозайници. Обикновено първоначалните изследвания се правят върху поне 2 вида животни. Изборът на животни се прави на база на сходството на животното с човека. Медицинската апаратура се тества върху по-голям набор от видове животни. На база на предклиничните проучвания се определя един много важен индекс – NOAEL (No Observed Adverse Effect Level). Представлява нивото на експозиция към тестваната субстанция, при което не се наблюдават биологични или статистически значими странични ефекти сред изследваната популация. Благодарение на NOAEL се определя дозовият режим в 1 фаза [масовата активна съставка (active pharmaceutical ingredient (API) per mass patient) на маса пациент].

Клинични проучвания - въведение и фази MedGuide.bg Медицинският пътеводител 💉  Проучвания

В случай, че предклините проучвания покажат, че терапията е безопасна и ефективна, се пристъпва към т.нар. „контролирани клинични проучвания за безопасност и ефективност сред хора с тяхно съгласие“.

Има 4 възможни изхода от проучването:

 1. Новото лечение има големи ползи и е превъзходно спрямо стандартното лечение
 2. Новото лечение е еквивалентно на стандартното
 3. Новото лечение нито превъзхожда, нито е по-неефективно от стандартното, но данните не са достатъчно ясни, за да бъде еквивалентно
 4. Новото лечение е по-неефективно от стандартното

Ролята на EMA или FDA започва след приключване на предклиничните изследвания и навлизане на медикамента във фаза на клинични изпитвания. Проспективните клинични изпитвания са направени така, че да отговорят на конкретни въпроси относно новия медикамент – неговите биомедицински параметри и поведението му в човешкия организъм, както и обратното. Това налага спазването на добра клинична практика (good clinical practices – GCP) при установяване на въпросните.

Видът на клиничното проучване определя и поведението на изследователите (наблюдателен или интервенционален подход), спрямо целта (превенция, скрининг, диагностика, лечение, качество на живот или достъп до модерни интервенции) и спрямо това дали дизайна на проучването позволява изменения в самия дизайн, на база на акумулираните към даден момент данни (фиксирани и адаптивни изпитвания).

Общо 10 момента са ключови при провеждането и оценката на клиничното проучването от изследователите:

 1. Предпазване на пациентите/участниците от вреда
 2. Подбор на пациенти с показатели, отговарящи на тези, заложени в дизайна
 3. Замаскиране на групите, за да се избегнат „предразсъдъци“ в ефективността на терапията
 4. Рандомизация
 5. Анализ тип „намерение за лечение“, при който всички пациенти участват в крайните резултати, независимо дали ще отпаднат в хода на проучването или приемат плацебо. Анализът, също така, се базира на първоначално назначената терапия, независимо дали тя ще бъде променена в хода.
 6. Подбор на интервенционални и контролни групи
 7. Определяне на крайни точки и цели
 8. Интерпретация на резултатите спрямо крайните точки и цели – results versus objectives
 9. Продължителност на проучването
 10. Тип изследване – за превъзходство, еквивалентност или не по-малка ефективност

Контролираните рандомизирани проучвания (RCT) са считани за златния стандарт и често се прилагат при оценката на ефикасността и ефективността на различни медицински интервенции, като дават информация и за страничните ефекти. Класификацията им включва:

 1. Дизайн – паралено-групови, кросоувърни, клъстерни и факториални
 2. Краен резултат – ефикасност и ефективност
 3. Оценка на хипотезата – превъзходство, еквивалентност, не по-малко ефективно

Пациентите са случайно разпределени в различните терапевтични групи. Важно е тази рандомизация да е безпристрастна във всички отношения. Ако е изпълнена както трябва, това улеснява статистическия процес.

Както споменахме, клиничните проучвания целят да установят дали едно лечение ще е в полза или ще навреди на хората, и се състоят в няколко фази 0, I, II, III, IV и V. В предклиничната фаза (фази 0 и I) се определят фармакодинамиката, фармакокинетиката (фаза 0), и най-вече безопасността (фаза I). Ефикасността във фаза II и потвърждаване на безопасността и ефективността във фаза III. Проучванията във фаза IV и V са главно със сравнителна цел и за допълнително набиране на данни за странични ефекти.

Въпреки че всичко това звучи доста праволинейно и лесно, определянето и дефинирането на методиките в различните фази е изключително труден процес и много често има неточности. Това поражда трудности и при интерпретирането на данните и крайните резултати, което води до доста трудно решение относно пускането на някои медикаменти сред популацията. Понякога в хода на проучването се налага огромна промяна в дизайна, тъй като се срещат непланирани промени, които налагат изменение на таргетираната популация, крайните точки и начина на анализиране. Познанията в сферата са все по-важни за всеки един клиницист.

Поредица

 1. Клинични проучвания – въведение и фази
 2. Фаза 0 на клиничните проучвания
 3. Фаза 1 на клиничните проучвания

Източници на следващата страница.

Средно: 4.6 / 5. Гласували: 9

Все още няма оценка.

 • 123
  Споделяния

Коментари

Известия при
guest
0 Коментара
Коментари в публикация
Всички коментари

Подобни публикации

0
Споделете мнение, коментирайте..x
()
x

Регистрирайте се в

Медицинският пътеводител - MedGuide.bg

blank

За работещи и учещи в сферата на здравеопазването.

Напълно безплатно!