Меню Затваряне
💉  Проучвания

Infliximab, Аzathioprine или комбинирана терапия при лечение на болестта на Крон – SONIC

При пациенти със средна към тежка изява на болестта на Крон, без предшестващо биологично или имуносупресивно лечение, повишава ли се процентът болни в ремисия, без стероидно лечение, при терапия с azathioprine, infliximab или комбинация от двете?

SONICStudy of Biologic and Immunomodulator Naive Paпtients in Crohn Disease – Проучване на пациенти с болест на Крон без биологично и имуномодулиращо лечение.

Проучването е публикувано в The New England Journal of Medicine, 2010.

Заключение

При пациенти със средна към тежка болест на Крон, които не са имали предшестващо биологично или имуносупресивно лечение, при комбинирана терапия с azathioprine и infliximab на 26-та седмица се отчита по-висок процент болни в ремисия без прилагане на стероидни препарати в сравнение с монотерапия.

Монотерапията с infliximab дава по-добри резултати в сравнение с тази с azathioprine.

Infliximab, Аzathioprine или комбинирана терапия при лечение на болестта на Крон - SONIC MedGuide.bg Медицинският пътеводител 💉  Проучвания

Главни позиции

Ефикасността на анти-тумор некротизиращ фактор-α (TNF- α) моноклоналното антитяло infliximab в поддържащата терапия на болестта на Крон беше установена при ACCENT I И I (2002,2004г.). ACCENT – Рандомизирано двойно сляпо клинично проучване на infliximab (моноклоналното антитяло срещу TNFα)

Не е имало проучване, демонстриращо ефикасността му като начална терапия.

По време на SONIC 2010г. произволно са третирани хора в група от 508 пациенти със средна към тежка болест на Крон, които не са получавали предшестваща терапия, с azathioprine, infliximab или комбинация от двете. На седмица 26, резултатите от комбинираната терапия показват по-висок процент болни в ремисия без приложение на стероиди. Резултатите са по-добри от тези при монотерапия с azathioprine (56.8% vs. 30.0%; NNT 4) и infliximab (56.8% vs. 44.4%; NNT 8).

Монотерапията с infliximab дава по-добри резултати в сравнение с тази с azathioprine (44.4% vs. 30.0%; NNT 7).

Комбинираната терапия повлиява по-добре мукозното заздравяване, клиничната ремисия, тежестта на заболяването и качеството на живота, и се асоциира с по-малко нежелани лекарствени реакции.

При сравнително преразглеждане на ефективността от AHRQ от 2014 год. е установен по-добрият ефект на infliximab в сравнение с този на azathioprine върху мукозното заздравяване, както и за предимството на комбинираната терапия в сравнение с монотерапия с azathioprine по отношение на активността на заболяването и състоянието на лигавицата. AHRQ -The Agency for Healthcare Research and Quality. Данните, довели до тези заключения, са взети главно от проучването SONIC 4 години по-рано.

Гайдлайни

Лекарства, одобрени от Американския съюз на гастроентеролозите (AGA) за начално лечение и ремисия на болестта на Крон (2013, адаптирани)

 • За индукция на ремисия при умерено тежки случаи:
  • Не се предлага тиопуринова монотерапия като 6-МР (6-меркаптопурин) или azathioprineслабо препоръчване, средни по сила доказателства;
  • Препоръчване на анти TNF-α монотерапия пред тиопуриновата – силно препоръчване, средни по сила доказателства;
  • Препоръчване на анти-TNF-α медикаменти в комбинация с тиопурини пред тиопуринова монотерапия – силно препоръчване, силни доказателства;
  • Препоръчва се анти-TNF-α медикаменти в комбинация с тиопурини пред монотерапия с анти-TNF-α препарати – слабо препоръчване, средни по сила доказателства;

Дизайн

Мултицентрично, сравнително, рандоминизирано и двойно сляпо;

 • N=508 – пациенти с болест на Крон
 • Терапия:
  • Azathioprine (N=170)
  • Infliximab (N=169)
  • Комбинирана терапия (N=169)
 • Постановка: 92 различни центъра
 • Записване: 2005-2008
 • Продължителност: 26 седмици
 • Aнализ: Намерение за лечение. Анализът се основава на това в коя терапевтична група от проучването попада пациентът в самото начало. Целта е да се намали статистическата грешка в края на проучването.
 • Първичен резултат: В 26-та се получава ремисия без приложение на стероиди.

Популация

Критерии за включване

 • Възраст ≥21 години
 • Давност на болестта 6 седмици или повече
 • Индекс за активност на болестта (CDAI-Crohn’s disease activity Index ) – 220-450 без кортикостероиди
  • От общо 600 точки, от които под 150 – болест в ремисия, а над 450 – тежка форма
 • Едно от следните:
  • Кортикозависимост
  • Обмисляне на втори курс кортикостероиди в рамките на година
  • Не отговаря на 4 или повече седмици mesalamine (доза по-голяма или равна на 2.4 гр./ден) или budesonide ( доза от 6 гр./ден).

Критерии за изключване

 • Активен ХИВ, хепатит B или C
 • Грануломатозни възпалителни заболявания, включително туберкулоза
 • Абсцеси
 • Илеоцекална стома
 • Лечение с 6-MP, MTX или анти-TNF.
 • Абдоминална хирургична интервенция последните 6 месеца.
 • Мултиплена склероза
 • Рак
 • Мутации в тиопурин S-метилтрансферазата
 • Стриктури и скъсявания по хода на чревния тракт

Основни характеристики

От азатиоприновата група

 • Демографски: 35% мъже, 91% европеидна раса, 35 години ср.възр.
 • Средно тегло: 70кг
 • Средна стойност CRP : 1.0 mg/dL
 • Най-чести медикаменти: Budesonide 15%, 5-ASА 61% (мезаламин или 5-аминосалицилова киселина)
  • Системни кортикостероиди:
   • 77% – без
   • 8% – под 20мг дневно преднизонов еквивалент
   • 15% – 20мг или повече преднизонов еквивалент дневно

Анамнеза на заболяването

 • Продължителност: средно 2.4 год.
 • CDAI точки: средно 287
 • Точки по въпросника за IBS (IBDQ): средно 112 (Синдром на раздразненото дебело черво; по скалата с 224 точки от въпросника, по-високият резултат показва по-добро качество на живот)
 • Мукозни лезии при изходната колоноскопия: откриват се в 67% от участниците
 • Засегната част от чревния тракт:
  • Ileum или colon: 100% от участниците
  • Ileum иcolon: 41% от участниците
  • Проксимални отдели на стомашно-чревния тракт: 4% от участниците
 • Фистули: предшестваща при 16% и настояща при 13% от участниците
 • Екстраинтестинални прояви: при 55% от участниците
 • Хирургични интервенции, свързанни с болестта на Крон (като колектомия, проктоколектомия, резекция на колон и др.) – 31% от участниците.
 • Настоящи или бивши пушачи: 52% от участниците.

Интервенции

Произволни за групи, категоризирани по продължителност на заболяването и изходната доза преднизовов еквивалент.

 • Infliximab – Infliximab 5 mg/kg IV по време на 0, 2, 6, седмица, след което прилаган на всеки 8 седмици в комбинация с плацебо.
 • Azathioprine – Azathioprine 2.5 mg/kg дневно в комбинация с плацебо.
 • Комбинацияinfliximab и azathioprine както по-горе.
 • Перорално 5-ASA се продължава в постоянна доза.
 • Може да бъде започнато стероидно лечение и/или модифицирано с перорален преднизонов еквивалент максимално 40мг дневно до седмица 14, след което се наламя с по 5мг на всеки 7 дни.
 • Budesonide може да се приема перорално до 9мг дневно до седмица 14, след което се намаля с по 3мг на всеки 14 дни до достигане на доза по малка или равна на 6мг дневно.
 • Ако при изходната колоноскопия се открият мукозни лезии, тя се повтаря на 26 седмица.
 • Групите се следят до седмица 30.
 • Участниците могат да продължат назначените си терапии до седмица 50 като допълнителен период (резултатите не са обхванати в проучването).

Резултати

Сравненията на резултатите са представени както следва – azathioprine vs. infliximab vs. комбинирана терапия (infliximab vs. azathioprine | комбинирана терапия vs. infliximab | комбинирана терапия vs. azathioprine).

Първични резултати

Ремисия без прилагане на стероиди на седмица 25 – CDAI точки под 150, под 6мг дневно budesonide и без системни кортикостероиди последните 3 седмици

 • 30.0% vs 44.4% vs. 56.8% (P=0.006 | P=0.02 | P<0.001)

Вторични резултати

Ремисия без прилагане на стероиди:

 • Седмица 6: 14.1% vs. 29.6% vs. 32.5% (P<0.001 | P=0.55 | P<0.001)
 • Седмица 10: 24.1% vs. 37.3% vs. 46.7% (P=0.006 | P=0.07 | P<0.001)
 • Седмица 18: 25.9% vs. 42.6% vs. 52.7% (P<0.001 | P=0.06 | P<0.001)
 • Седмица 26: 30.0% vs. 44.4% vs. 56.8% (P=0.006 | P=0.02 | P<0.001; вж. Първични резултати

Мукозно заздравяване-седмица 26 – Заздравяване на разязвяванията при повторната колоноскопия при пациенти с установени мукозни лезии при изходната колоноскопия

 • 16.5% vs. 30.1% vs. 43.9% (P=0.02 | P=0.06 | P<0.001)

Клинична ремисия в седмица 26CDAI точки <150

 • 31.8% vs. 47.9% vs. 60.4% (P=0.002 | P=0.02 | P<0.001)

Резултати от съответните въпросници, динамика от седмица 1 до седмица 26

 • CDAI точки намаление с повече от 70 точки: 41.8% vs. 56.2% vs. 66.9% (P=0.008 | P=0.04 | P<0.001)
 • CDAI точки намаление с повече от 100 точки: 37.6% vs. 54.4% vs. 62.1% (P=0.002 | P=0.16 | P<0.001)
 • IBDQ: +31.4 vs. +39.9 vs. +45.2 (P=0.05 | P=0.13 | P<0.001)

Кортикостероиди

 • Седмица 0
  • Пациенти на кортикостероиди: 40 vs. 52. vs. 47 пациенти
  • Средна доза: 23.8 vs. 24.8 vs. 24.9 mg/дневно
 • Седмица 2
  • Пациенти на кортикостероиди: 48 vs. 50 vs. 49 пациенти
  • Средна доза: 22.9 vs. 21.2 vs. 22.8 mg/дневно
 • Седмица 6
  • Пациенти на кортикостероиди: 53 vs. 52 vs. 51 пациенти
  • Средна доза: 18.6 vs. 17.7 vs. 18.3 mg/дневно
 • Седмица 10
  • Пациенти на кортикостероиди: 56 vs. 56 vs. 52 пациенти
  • Средна доза: 16.2 vs. 15.7 vs. 15.0 mg/дневно
 • Седмица 18
  • Пациенти на кортикостероиди: 59 vs. 57 vs. 56 пациенти
  • Средна доза 13.5 vs. 13.2 vs. 11.6 mg/дневно
 • Седмица 26
  • Пациенти на кортикостероиди: 60 vs. 60 vs. 60 пациенти
  • Средна доза 11.6 vs. 11.0 vs. 9.4 mg/дневно
 • Започване на стероиди през седмица 26: 20 vs. 8 vs. 11

Промени в CRP от началото до седмица 26

 • -1.1 vs. 1.3 vs. -1.4 (P=0.32 | P=0.44 | P=0.08)

Допълнителен анализ

 • Продължителност на лечението
  • 21.1 vs. 24.1 vs. 24.9 седмици
 • Infliximab антитела -седмица 30
  • N/A vs. 14.6% vs. 0.9%
 • Infliximab – спад през седмица 30
  • N/A vs. 1.6 vs. 3.5 ug/mL (P<0.001)

Субрупов анализ

Изведен от първичните резултати след края на проучването.

 • Нива CRP в началото
  • <0.08 mg/dL: 33.8% vs. 40.3% vs. 50.7% (P=0.41 | P=0.31 | P=0.09)
  • ≥0.08 mg/dL: 27.6% vs. 47.5% vs. 63.5% (P=0.004 | P=0.03 | P<0.001)
 • Мукозни лезии
  • Да: 29.6% vs. 50.5% vs. 61.5% (P=0.002 | P=0.12 | P<0.001)
  • Не: 40.7% vs. 33.3% vs. 40.0% (P=0.37 | P=0.69 | P=0.93)
  • Няма информация : 21.4% vs. 38.2% vs. 57.1% (P=0.14 | P=0.07 | P=0.003)
 • С мукозни лезии и изходни нива на CRP 0.08 mg/dL
  • 28.0% vs. 56.9% vs. 68.8% (P<0.001 | P=0.17 | P<0.001)

Нежелани реакции

 • Общо: 89.4% vs. 89.0% vs. 89.9% (P=1.00 | P=0.86 | P=1.00);
  • От които довели до прекъсване : 26.1% vs. 17.8% vs. 20.7% (P=0.08 | P=0.58 | P=0.25)
  • От които сериозни: 26.7% vs. 23.9% vs. 15.1% (P=0.61 | P=0.04 | P=0.01)
 • Инфекции: 45.3% vs. 46.0% vs. 41.9% (P=0.91 | P=0.45 | P=0.58)
  • От които сериозни: 5.6% vs. 4.9% vs. 3.9% (P=0.81 | P=0.79 | P=0.61)
  • Сепсис: 0.6% vs. 0% vs. 0%
 • Веднага появили се (до час след приложение): 5.6% vs. 16.6% vs. 5.0% (P=0.002 | P=<0.001 | P=1.00)

Нежелани реакции, проявяващи се при >10% в 1 група

 • Гадене: 32.3% vs. 22.1% vs. 25.1%
 • Коремна болка: 16.1% vs. 25.2% vs. 17.3%
 • Влошаване на заболяването : 16.8% vs. 18.4% vs. 10.6%
 • Повръщане: 17.4% vs. 14.1% vs. 8.4%
 • Диария: 8.1% vs. 12.3% vs. 7.8%
 • Уморяемост : 15.5% vs. 14.7% vs. 14.5%
 • Фебрилитет: 11.2% vs. 19.6% vs. 11.7%
 • Артралгия: 11.2% vs. 19.6% vs. 11.7%
 • Главоболие: 12.4% vs. 16.6% vs. 12.8%
 • Ринофарингит: 12.4% vs. 9.2% vs. 11.7%

Критики

 1. Сравнително ниският брой пациенти с мукозни лезии показва, че тежестта на симптомите е възможно да е свързана частично с IBS.
 2. Индукционната терапия е била дадена само на групите, получаващи infliximab.
 3. Azathioprine може да покаже пълния си ефект след 6 месеца, затова сравнителното проучване е възможно да е необективно в такъв краткосрочен план.
 4. Според гайдлайните е подходяща постепенна начална терапия за пациенти, неполучавали лечение вместо комбинирана.
 5. Неясна е ефикасността на терапевтичните схеми при пациенти с по-голяма давност на заболяването.
 6. В изводите не са включени екстраинтестиналните прояви.
 7. Липсва анализ за цената.

Финансиране

 • Centocor Ortho Biotech (сега Janssen Biotech, дистрибутор на Remicade, търговското име на Infliximab, в САЩ)
 • Schering-Plough (по-късно Merck, дистрибутор на Remicade извън САЩ)

Биляна Бориславова Минкова, Медицински Университет – София

Източници на следващата страница.

Средно: 5 / 5. Гласували: 10

Все още няма оценка.

 • 24
  Споделяния

Коментари

Известия при
guest
0 Коментара
Коментари в публикация
Всички коментари

Подобни публикации

0
Споделете мнение, коментирайте..x
()
x

Регистрирайте се в

Медицинският пътеводител - MedGuide.bg

blank

За работещи и учещи в сферата на здравеопазването.

Напълно безплатно!